Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024-06-14 13:45:10 257.05 KB
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-26 11:34:46 404.44 KB
Tvarkų aprašai
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 2024-03-05 12:26:56 411.87 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-07-21 11:53:26 418.96 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 361.12 KB
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-01 2024-05-21 15:33:35 352.6 KB
Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas (nuo 2022-02-23) 2024-05-06 17:34:05 110.53 KB
Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka 2022-04-26 11:29:19 223.6 KB
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:19 4.42 MB
Atostogų suteikimo tvarkos aprašas  2022-04-26 11:29:20 1.54 MB
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:21 6.01 MB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2022-04-26 11:29:21 1.3 MB
Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka 2022-04-26 11:29:22 1.86 MB
Nuotolinio darbo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje tvarkos aprašas.  2022-04-26 11:29:22 1.54 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-04-26 11:29:22 225.52 KB
Naudojimosi sporto sale ir sporto aikštynu Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:22 131.64 KB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-04-26 12:24:45 327.15 KB
Turizmo renginių tvarkos aprašo priedai (W) 2022-04-26 12:24:46 17.28 KB
Saugos ir sveikatos instrukcija (W) 2022-04-26 12:25:57 17.52 KB
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017-07-24 2022-04-26 12:55:36 293.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:31 875.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-03-05 12:03:37 421.44 KB
Valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:42 3.34 MB
Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2023-07-21 11:45:47 397.52 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 369.75 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 priedas 147.28 KB
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 43.1 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 7.17 MB
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-26 11:33:55 7.14 MB
Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-07-21 11:44:12 3.33 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-01 2024-05-21 15:33:35 352.6 KB
Gimnazijos aptarnaujama teritorija priimant mokinius į gimnaziją 2024 m. 2024-05-21 15:34:22 35.61 KB
Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas (nuo 2022-02-23) 2024-05-06 17:34:05 110.53 KB
Pareigybių aprašai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 2.72 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 1.71 MB
Ūkio dalies administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 25.18 KB
Formaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 26.31 KB
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 26.3 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 3.33 MB
Sekretoriaus – referento pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 1.35 MB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 24.83 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:46:18 50 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:25:37 1.73 MB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:25:51 1.66 MB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:00 1.76 MB
Bibliotekos – informacinio centro vedėjos pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:13 2.02 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:30 1.97 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:46:51 21.68 KB
Informacinių komunikacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:47:07 47.5 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:47:20 55 KB
Aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai
Valgyklos vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 2.17 MB
Budėtojo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 717.88 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.37 MB
Valytojo (-os) pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.25 MB
Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.46 MB
Pagalbinio valgyklos darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:29 19.22 KB
Budinčios patalpų tvarkytojos pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:42 22.68 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:19 19.16 KB
Prašymai
Prašymo forma mokiniui 2022-04-26 12:23:02 36.5 KB
Prašymo forma dirbantiems gimnazijoje 2022-04-26 12:23:02 36 KB
Prašymo forma ne darbuotojui 2022-04-26 12:23:03 31.5 KB
Prašymo forma dėl kasmetinių atostogų 2022-04-26 12:23:03 35 KB
Prašymo forma dėl išvykimo į seminarą 2022-04-26 12:23:03 28.5 KB
Prašymo forma dėl išbraukimo iš sąrašų 2022-04-26 12:23:03 31 KB
Prašymas dėl nuotolinio darbo 2022-04-26 12:23:03 26.7 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-05-24 15:53:08 2.09 MB
Strateginiai planai
Strateginis veiklos planas 2024-2026 m. 2024-05-24 16:27:45 675.33 KB
Programos
Ugdymo karjerai programa 2012 m. 2024-03-05 12:27:09 134.27 KB
Kiti planavimo dokumentai
Kultūrinės-pažintinės veiklos organizavimas 2019-2020 m. m. 2024-03-05 12:30:56 385.44 KB
Neformaliosios veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-06-27 12:11:18 522.08 KB
Klasės vadovo veiklos planas mokslo metams 2022-04-26 12:58:39 45.5 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 545.1 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai 1.7 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-05-06 13:27:21 311.12 KB
Direktorės 2021 metų veiklos ataskaita 2024-05-06 13:27:55 1.55 MB
Direktorės 2020 metų veiklos ataskaita 2024-05-06 13:27:52 6.36 MB
Direktorės 2019 metų veiklos ataskaita 2024-05-06 13:27:49 302.96 KB
Direktorės 2018 metų veiklos ataskaita 2024-05-06 13:27:46 604.49 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Informacija apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ 2022-04-26 19:36:27 214.16 KB
Kaip kalbėti su vaiku apie psichoaktyvias medžiagas 2022-04-26 19:36:27 112.59 KB
Sugriauk mitus apie kanapes 2022-04-26 19:36:28 790.02 KB
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja 2020-02-27 2022-04-26 19:36:28 65.4 KB
“Laimės ir mokymosi svarba gyvenimo kokybei bei visapusės sveikatos palaikymui šiuolaikinėje visuomenėje“ 2022-04-26 19:36:28 802.06 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Profesionalios burnos higienos paslaugų svarba vyresnių klasių moksleivių tarpe 2022-04-25 11:35:18 566.26 KB
“Laimės ir mokymosi svarba gyvenimo kokybei bei visapusės sveikatos palaikymui šiuolaikinėje visuomenėje“ 2022-04-25 11:35:18 802.06 KB
„Imunizacija. Vienų skiepų pakanka visam gyvenimui, kitus reikia neužmiršti kartoti kasmet?“ 2022-04-25 11:35:19 386.54 KB
Šiaulių visuomenės sveikatos biuras 2022-04-25 11:35:19 889.66 KB
Karjeros specialistas
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 2024-03-05 12:26:56 411.87 KB
Ugdymo karjerai programa 2012 m. 2024-03-05 12:27:09 134.27 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2012 m. 2022-04-28 15:15:41 753.82 KB
Įsakymas dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo 2014 m. 2022-04-28 15:15:41 334.65 KB
Profesinio veiklinimo metodika 2014 m. 2022-04-28 15:15:41 683.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-05-24 16:00:26 779.68 KB
2023 m.
2023 m. visi finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-05-24 16:03:12 5.03 MB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-05-24 16:03:12 778.93 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-05-24 16:03:12 780.1 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-05-24 16:03:12 1.07 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-07-21 23:20:05 1.16 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-07-21 23:20:05 1.77 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-07-21 23:20:05 1.78 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-07-21 23:20:05 1.83 MB
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 23:24:56 5.88 MB
2020 m.
Asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga už 4 ketvirtį 2023-07-21 23:04:00 30.76 KB
Asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga už 2 ketvirtį 2023-07-21 23:04:00 22.93 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 23:02:20 153.07 KB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 23:02:20 145.53 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 23:02:20 116.78 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 23:02:20 114.93 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-26 18:51:46 315.27 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-26 18:51:59 333.4 KB
2016 m.
2016 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 2022-04-26 18:52:11 425.75 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-24 16:22:53 1 MB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-24 16:22:53 1.64 MB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-24 16:22:53 4.02 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-24 16:22:53 2.99 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 22:34:39 2.69 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 22:34:39 2.24 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 22:34:39 2.14 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 22:34:39 2.63 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:42:05 140.05 KB
2020 m.
2020 m. 2 ketv. asignavimo ir kasinių išlaidų apskaitos knyga 2022-04-26 18:42:33 19 KB
2020 m. 4 ketv. asignavimo ir kasinių išlaidų apskaitos knyga 2022-04-26 18:42:33 25.41 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:42:40 153.1 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:42:40 145.56 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:42:40 116.8 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:42:40 114.96 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos.zip 2022-04-26 18:47:51 146.58 KB
2018 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos.zip 2022-04-26 18:47:51 103.78 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:21 97.79 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:28 35.22 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:28 1.36 MB
2016 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:28 425.75 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:37 515.94 KB
2015 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2022-04-26 18:44:37 18.67 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:31 875.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-03-05 12:03:37 421.44 KB
Valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:42 3.34 MB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 2024-03-05 12:21:11 1.47 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-07-21 11:53:26 418.96 KB
Mažos vertės pirkimų planas 2020 m. 2023-07-21 11:53:26 29.77 KB
Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas 2020 m. 2023-07-21 11:53:26 29.85 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 7.17 MB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 361.12 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliosios veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-06-27 12:11:18 522.08 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programa 2022-04-26 12:57:28 45.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 369.75 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 priedas 147.28 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 545.1 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai 1.7 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-07-21 11:44:12 3.33 MB
Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2023-07-21 11:45:47 397.52 KB
Tarybos, komisijos ir darbo grupės Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija
Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas (nuo 2022-02-23) 2024-05-06 17:34:05 110.53 KB
Laikraštis Atnaujinta Dydis
2015-2016 m. m.
„Ant laiptų“ Nr. 1 2022-04-24 11:54:17 893.13 KB
2014-2015 m. m.
„Ant laiptų“ Nr. 1 2022-04-24 11:55:09 2.11 MB
„Ant laiptų“ Nr. 2 2022-04-24 11:55:24 3.46 MB
„Ant laiptų“ Nr. 3 2022-04-24 11:55:32 1.48 MB
„Ant laiptų“ Nr. 4 2022-04-24 11:55:40 1.83 MB
„Ant laiptų“ Nr. 5 2022-04-24 11:55:50 3.17 MB
„Ant laiptų“ Nr. 6 2022-04-24 11:56:01 1.75 MB
„Ant laiptų“ Nr. 7 2022-04-24 11:56:14 4.5 MB
2012-2013 m. m.
„Ant laiptų“ Nr. 5 2022-04-24 11:56:42 1.29 MB
„Ant laiptų“ Nr. 6 2022-04-24 11:58:43 0.99 MB
„Ant laiptų“ Nr. 7 2022-04-24 11:57:17 2.05 MB
2011-2012 m. m.
„Mokyklos vinys“ Nr. 1 2022-04-24 12:00:52 706.14 KB
„Mokyklos vinys“ Nr. 3 2022-04-24 11:59:40 722.5 KB
„Mokyklos vinys“ Nr. 4 2022-04-24 11:59:51 1.1 MB
„Ant laiptų“ Nr. 6 2022-04-24 12:00:15 2.01 MB
2011-2010 m. m.
„Mokyklos vinys“ Nr. 1 2022-04-24 12:01:22 2.58 MB
2009-2010 m. m.
„Mokyklos vinys“ Nr. 1 2022-04-24 12:01:37 277.11 KB
„Mokyklos vinys“ Nr. 2 2022-04-24 12:01:49 1.33 MB
„Mokyklos vinys“ Nr. 3 2022-04-24 12:01:57 4.53 MB
„Mokyklos vinys“ Nr. 4 2022-04-24 12:02:13 1.6 MB
Alumnų galerija Atnaujinta Dydis
Alumnų galerija
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2 pusmetis 2022-04-24 16:47:53 30.81 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2022-04-24 16:47:40 313.08 KB
Ekstremali situacija Atnaujinta Dydis
Ką reikia žinoti 2022-04-24 17:08:50 714.74 KB
Kaip rūsį paversti slėptuve 2022-04-24 17:08:50 381.45 KB
Išvykimo krepšys 2022-04-24 17:08:50 384.73 KB
Rekomendacijos kilus oro pavojui 2022-04-24 17:08:51 366.45 KB
Jeigu mieste ar gyvenvietėje pasirodė priešiški kariai 2022-04-24 17:08:51 373.11 KB
Rekomendacijos radiacinės taršos atveju 2022-04-24 17:08:51 366.64 KB
Šeimos planas 2022-04-24 17:08:52 366.55 KB
Kaip kalbėti su vaiku apie karą (skirta tėvams) 2022-04-24 17:08:52 393.34 KB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2019-2020 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas  2022-04-24 19:56:51 550.56 KB
2018-2019 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas  2022-04-24 19:56:51 350.67 KB
2017-2018 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas  2022-04-24 19:56:51 226.33 KB
2016-2017 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:51 234.71 KB
2015-2016 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:52 354.75 KB
2014-2015 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:52 349.82 KB
2013-2014 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:52 563.41 KB
2012-2013 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:53 383.42 KB
2011-2012 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:53 356.27 KB
2010-2011 m. m. dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų sąrašas 2022-04-24 19:56:53 601.85 KB
Mokinių pasiekimai 2009-2010 mokslo metais 2022-04-24 19:56:54 478.4 KB
Mokinių pasiekimai 2008-2009 mokslo metais 2022-04-24 19:56:54 503.48 KB
2007-2008 m .m. miesto olimpiadų nugalėtojai 2022-04-24 19:56:54 518.35 KB
Mokinių pasiekimai, laimėjimai 2006-2007 m. m. 2022-04-24 19:56:54 481.39 KB
Mokinių pasiekimai, laimėjimai 2005-2006 m. m. 2022-04-24 19:56:55 515.67 KB
Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) Atnaujinta Dydis
Socialiniai partneriai 2022-04-24 20:54:52 188.45 KB
Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija 2022-04-24 20:54:52 302 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Instrukcija dėl darbo gimnazijoje nuo 2021-09-01 2022-04-25 11:56:44 21.3 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Ką veikti paaugliams per karantiną? 2022-04-25 16:33:09 483.47 KB
Knygų lentynėlė paaugliams 2022-04-25 16:36:28 328.7 KB
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2022-04-25 16:43:42 265.97 KB
Vadovėlių išdavimo grafikas 2022-04-25 16:45:44 211.47 KB
Skolininkai 2022-04-25 16:45:44 304.42 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-04-25 17:17:06 202.97 KB
Vadovėlių išdavimo tvarka 2022-04-25 17:17:06 186.29 KB
Bendrosios naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės 2022-04-25 17:17:07 201.12 KB
Bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas 2022-04-25 17:17:07 296.66 KB
Ukrainiečių mokymas Atnaujinta Dydis
Kaip į vaikų ir paauglių kolektyvą priimti atvykusius ukrainiečius? 2022-04-26 10:43:46 287 KB
Apie testavimą ukrainietiškai 2022-04-26 10:43:47 334.04 KB
Steam Atnaujinta Dydis
Steam ugdymo veiksmų planas 2020-2021 m. m. 2022-04-28 08:29:17 454.5 KB
Steam įgyvendinimo veiklos 2020 m. 2022-04-28 08:29:17 534.2 KB
Inžinerinės veiklos gimnazijoje 2019 metais 2022-04-28 08:29:17 1.5 MB
Steam ugdymo veiksmų 2018-2019 m. m. plano veiklų įgyvendinimas 2022-04-28 08:29:17 266.3 KB
Naudingos nuorodos Atnaujinta Dydis
Testai mokiniams 2022-04-28 15:03:24 333.99 KB
Naudingos nuorodos 2022-04-28 15:03:24 126.94 KB
Virtualus muziejus Atnaujinta Dydis
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos istorija 2022-04-28 19:49:40 1.16 MB
Jubiliejinis laikraštis Atnaujinta Dydis
2021 metų gegužėJubiliejinis Stasio Šalkauskio gimnazijos laikraštis, skirtas 135-osioms profesoriaus filosofo Stasio Šalkauskio gimimo metinėms. 3.55 MB
Ūkio subjektų priežiūra Atnaujinta Dydis
Statinių techninės priežiūros sutartis 2021 m. 2023-07-21 11:59:57 1.03 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas 2023 m. 784.36 KB
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 43.1 KB