Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialistėmis gimnazijoje dirba

Dovilė Gulbinskienė Karjeros specialistė
 • 118 kabinetas
 • Etikos mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

12.55– 14.45

 

15.40 – 16.50

Antradienis

 

 

8.00 – 15.00

Trečiadienis

9.00 – 16.00

13.00 – 13.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 8.55
9.45 – 12.55

 

14.45 – 15.45

Penktadienis

10.00 – 12.00
14.45 – 15.45

 

8.00 – 10.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jūratė Burneikienė Karjeros specialistė
 • 318 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

 

 

10.00 – 13.00

Antradienis

11.00 – 12.00

 

 

Trečiadienis

08.50 – 09.50

 

 

Ketvirtadienis

08.50 – 12.50

 

 

Penktadienis

 

 

 

Informacija

Profesinis informavimas mokykloje vykdomas nuo 2002-2003 m.m.

2008 m. kovo mėn. 1d. Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos profesinio informavimo taškas buvo akredituotas (akreditacijos pažymėjimo Nr. 201, išduotas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro).

2012 m. įsitraukta į projektą “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra (kurį vykdė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Karjeros paslaugos apima:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
 • profesinį veiklinimą: pažintinį (mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka), patyriminį (mokinių asistavimas, stažuotė vienos dienos), intensyvų (praktika, profesinė veikla ilgesnė nei 2 dienų).

Dokumentai

Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 2024-03-05 12:26:56 411.87 KB
Ugdymo karjerai programa 2012 m. 2024-03-05 12:27:09 134.27 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2012 m. 2022-04-28 15:15:41 753.82 KB
Įsakymas dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo 2014 m. 2022-04-28 15:15:41 334.65 KB
Profesinio veiklinimo metodika 2014 m. 2022-04-28 15:15:41 683.89 KB

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Uždaviniai

 • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 • Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 • Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupėse).
 • Supažindinti su individualiu vidurinio ugdymo programos aprašu.
 • Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo.
 • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
 • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Karjeros centre teikiamos paslaugos

Teikiamos individualios bei grupėse konsultacijos, kuriose:

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros problemas;
 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų universitetinių, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru ir kt.);
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
 • supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • mokoma susidaryti karjeros planą;
 • įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.

Supažindinama su profesinio informavimo leidiniais:

 • profesijų aplanku,
 • žurnalu „Kur stoti?”,
 • profesijos vadovu (2012) Vilnius,
 • profesinės karjeros vadovu (1998). Vilnius,
 • leidiniu “Aš renkuosi profesiją”,
 • leidiniu “Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią”,
 • knyga “Viskas apie profesijas”, (2008),
 • knyga “Koks tavo karjeros tipas? Sužinok savo asmenybės tipą ir išsirink tinkamiausią karjeros kelią”, (2011),
 • knyga “Ieškai darbo? Specialistų patarimai, kaip susirasti darbą Lietuvoje”, (2011),
 • knyga “Karjeros biblija: kaip planuoti karjerą ištisus metus”, (2011),
 • lediniu “Inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai” (2008),
 • Lietuvos profesijų klasifikatoriumi,
 • leidiniu “Žvilgsnis į ateitį” (1998),
 • leidiniu “Mano pasirinkimo galimybės” (1998) ir kt.

Mokoma naudotis puslapiais internete:

bei aukštųjų mokyklų, profesinių mokymo įstaigų tinklapiais.

Taip pat:

 1. teikiama informacija per tėvų susirinkimus;
 2. individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais;
 3. parengiama medžiaga klasių valandėlėms;
 4. padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles;
 5. padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 6. padedama organizuoti išvykas į Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą ir kt.;
 7. vedamos specialios karjeros pamokos, užsiėmimai, karjeros seminarai;
 8. padedama mokiniams rengti Karjeros planus;
 9. ugdomos ir tobulinamos karjerai svarbiausios bendrosios kompetencijos;
 10. vykdomas profesinis veiklinimas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25