Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024-06-14 13:45:10 257.05 KB
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-26 11:34:46 404.44 KB
Tvarkų aprašai
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 2024-03-05 12:26:56 411.87 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-07-21 11:53:26 418.96 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 361.12 KB
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-01 2024-05-21 15:33:35 352.6 KB
Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas (nuo 2022-02-23) 2024-05-06 17:34:05 110.53 KB
Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka 2022-04-26 11:29:19 223.6 KB
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:19 4.42 MB
Atostogų suteikimo tvarkos aprašas  2022-04-26 11:29:20 1.54 MB
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:21 6.01 MB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2022-04-26 11:29:21 1.3 MB
Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka 2022-04-26 11:29:22 1.86 MB
Nuotolinio darbo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje tvarkos aprašas.  2022-04-26 11:29:22 1.54 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-04-26 11:29:22 225.52 KB
Naudojimosi sporto sale ir sporto aikštynu Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-26 11:29:22 131.64 KB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-04-26 12:24:45 327.15 KB
Turizmo renginių tvarkos aprašo priedai (W) 2022-04-26 12:24:46 17.28 KB
Saugos ir sveikatos instrukcija (W) 2022-04-26 12:25:57 17.52 KB
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017-07-24 2022-04-26 12:55:36 293.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:31 875.52 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-03-05 12:03:37 421.44 KB
Valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas 2024-03-05 12:03:42 3.34 MB
Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2023-07-21 11:45:47 397.52 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 369.75 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 priedas 147.28 KB
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 43.1 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-07-21 11:53:26 7.17 MB
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-26 11:33:55 7.14 MB
Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-07-21 11:44:12 3.33 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-01 2024-05-21 15:33:35 352.6 KB
Gimnazijos aptarnaujama teritorija priimant mokinius į gimnaziją 2024 m. 2024-05-21 15:34:22 35.61 KB
Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas (nuo 2022-02-23) 2024-05-06 17:34:05 110.53 KB
Pareigybių aprašai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 2.72 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 1.71 MB
Ūkio dalies administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 25.18 KB
Formaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 26.31 KB
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 26.3 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 3.33 MB
Sekretoriaus – referento pareigybės aprašas 2023-11-07 23:52:52 1.35 MB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-11-07 23:52:52 24.83 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:46:18 50 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:25:37 1.73 MB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:25:51 1.66 MB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:00 1.76 MB
Bibliotekos – informacinio centro vedėjos pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:13 2.02 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-07-21 17:26:30 1.97 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:46:51 21.68 KB
Informacinių komunikacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:47:07 47.5 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:47:20 55 KB
Aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai
Valgyklos vedėjo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 2.17 MB
Budėtojo pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 717.88 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.37 MB
Valytojo (-os) pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.25 MB
Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2023-11-07 23:29:00 1.46 MB
Pagalbinio valgyklos darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:29 19.22 KB
Budinčios patalpų tvarkytojos pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:42 22.68 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-05-06 16:48:19 19.16 KB
Prašymai
Prašymo forma mokiniui 2022-04-26 12:23:02 36.5 KB
Prašymo forma dirbantiems gimnazijoje 2022-04-26 12:23:02 36 KB
Prašymo forma ne darbuotojui 2022-04-26 12:23:03 31.5 KB
Prašymo forma dėl kasmetinių atostogų 2022-04-26 12:23:03 35 KB
Prašymo forma dėl išvykimo į seminarą 2022-04-26 12:23:03 28.5 KB
Prašymo forma dėl išbraukimo iš sąrašų 2022-04-26 12:23:03 31 KB
Prašymas dėl nuotolinio darbo 2022-04-26 12:23:03 26.7 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25