Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Jūratė Butkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • 106 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis

8.00 – 15.45

12.00 – 12.45

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagal vidurinio ugdymo programą gali mokytis mokinys, įgijęs pagrindinį išsilavinimą. Vidurinis ugdymas trunka dvejus metus – III ir IV kl.

Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius IV kl. 2023-2024 m. m.:

Dalykas

IV klasė

 

B kursas

A kursas

Dorinis (etika arba tikyba)

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

4+1* (170)

5+2* (238)

Užsienio kalba (anglų)

3+2* B2 (170)

Užsienio kalba (vokiečių)

3 B2 (102)

Matematika

3+1* (136)

5+1* (204)

Socialiniai mokslai (istorija arba geografija)

2 (68)

3 (102)

Gamtos mokslai (biologija arba fizika, arba chemija)

2 (68)

3 (102)

4 (136) (fizika)

Fizinis ugdymas****

2 (68)

 

Menai** arba technologijos***

2 (68)

 

Informacinės technologijos

0

2 (68)

Žmogaus saugos dalykas integruojamas į kitų dalykų mokymosi turinį

Pasirenkamieji dalykai, moduliai*

Socialinė psichologija

1 (34)

Teisė

1 (34)

Braižyba

1 (34)

Psichologija

1 (34)

Biologijos („Tiriamoji biologija“ III kl., „Organizmas, jo funkcijos ir aplinka“ IV kl.)

1 (34)

Fizikos („Fizika uždaviniuose ir eksperimentuose“)

1 (34)

Istorijos („Istorija šaltiniuose“ IV kl.)

1 (34)

 

Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius III kl. 2023-2024 m. m. ir IV kl. 2024-2025 m. m.:

 

Pamokų skaičius klasei per vienus metus / per savaitę

Vidurinio ugdymo dalykų grupės / dalykai

III. klasė (36 savaitės)

IV. klasė (34 savaitės

Privalomi dalykai

Lietuvių kalba ir literatūra

B – 144 (4)+36 (1)*;

A – 216 (6)+36 (1)*

B – 136 (4)+34 (1)*;

A – 204 (6)+34 (1)*

Matematika

B – 144 (4)+36 (1)*;

A – 216 (6)+36 (1)*

B – 136 (4)+34 (1)*;

A – 204 (6)+34 (1)*

Fizinis ugdymas

108 (3)

102 (3)

Privalomai pasirenkami dalykai

Dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas (tikyba)

36 (1)

34 (1)

Dorinis ugdymas (etika)

36 (1)

34 (1)

Kalbinis ugdymas

Užsienio kalba  (anglų), B2

108 (3)+36 (1)*

102 (3)+34 (1)*

Gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Biologija

108 (3)

102 (3)

Chemija

108 (3)

102 (3)

Fizika

108 (3)

102 (3)

Informatika

108 (3)

102 (3)

Visuomeninis ugdymas

Istorija

108 (3)

102 (3)

Geografija

108 (3)

102 (3)

Ekonomika ir verslumas

108 (3)

102 (3)

Meninis ugdymas

Dailė

72 (2)

68 (2)

Muzika

72 (2)

68 (2)

Taikomosios technologijos

72 (2)

68 (2)

Socialinė - pilietinė veikla

70 valandų

Laisvai pasirenkamasis dalykas

Psichologija

36 (1)

34 (1)

Teisė

36 (1)

34 (1)

Dalyko modulis:

Planimetrija**

36 (1)

0

Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys***

36 (1)

34 (1)

Dailės, taikomųjų technologijų modulis „Braižyba“

36 (1)

34 (1)

* - panaudojama mokinio poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti valanda

** - privalomas matematikos modulis

*** - privalomas modulis, pasirinkusiems informatiką

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25