Veiklos įsivertinimas

GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMĄ ATLIEKA VIDAUS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Stonytė-Margienė, mokytoja;

Nariai:

Rita Kučinskaitė, mokytoja;

Jurga Skinulienė, mokytoja.

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.

 2023 M. TOBULINTINA VEIKLA – „PAŽANGOS PASTOVUMAS“ (1.2.1 RODIKLIS)

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Lyginant 2022 m. su 2023 m., 9 proc. daugiau mokinių padarė akademinę pažangą (ugdymosi rezultatai išlaikyti tokie pat arba padidėjo). 0,6 proc. padaugėjo mokinių, įvykdžiusių privalomą socialinę pilietinę veiklą, lyginant 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. I pusmečius. Įgyvendinant lankomumui gerinti numatytas priemones (suaktyvinta kontrolė, sistemingai ir operatyviai vykdomi individualūs pokalbiai, individualių pagalbos planų sudarymas, konkurso „„N“ varžytuvės: straikas ar splitas II?““ organizavimas ir kt.), 2023 m. mažėjo praleistų pamokų, o mokinių, praleidžiančių pamokas be priežasties, dalis sumažėjo iki 5,78 proc.

Kaip ir praėjusiais metais, visi (100 proc.) II klasių mokiniai įsitraukė į dalykinių projektų rengimą, taip tobulino praktinius, kūrybinius gebėjimus, mokėsi išsikelti tikslus, planuoti laiką, spręsti problemas. 100 proc. III klasių mokinių tobulino socialines pilietines kompetencijas, įgyvendindami „Mokymosi tarnaujant“ projektus.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?

Lyginant 2022 m. su 2023 m., rodikliai „Man aiškūs mano mokymosi rezultatai“ ir „Pastebiu, kad užduotys vis sudėtingėja, todėl reikalauja pastangų mokytis“ išlieka įvertinti aukštu balu (3,6). Rodiklis „Mokytojų užduotys man įveikiamos“ taip pat įvertintas aukštu balu (3,4) ir teigiamu pokyčiu (0,1 balo). Rodiklis „Mokykloje mane moko įsivertinti savo žinias ir gebėjimus“ įvertintas aukštu balu (3,4) ir teigiamu pokyčiu (0,2 balo). Rodikliai „Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta pasiekti mokymosi tikslus“ (3,6) ir „Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta sėkmingai atlikti užduotis“ taip pat įvertinti aukštais balais (3,7), o pastarasis dar ir teigiamu pokyčiu (0,1 balo).

Plačiojo įsivertinimo metu 88,1 proc. mokinių teigia, jog mokymasis mokykloje reikalauja pastangų, bet yra įveikiamas, o 87,7 proc. – mokydamiesi daro pažangą.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?

Atliekant kokybinę mokinių rašinių analizę, nustatyta, jog net 60,7 proc. mokinių naujų dalykų išmokimą gimnazijoje pateikia kaip nuoseklaus proceso rezultatą.

Lyginant 2022 m. su 2023 m., rodikliai „Mokykloje mane moko kelti tikslus ir jų siekti“ ir „Mokytojai pastebi mano mokymosi pažangą“ išlieka įvertinti aukštu balu (3,1). Jau kelerius metus mokykloje kas pusmetį vykdomi individualūs mokytojų ir mokinių pokalbiai į(si)vertinti mokinių jau padarytą ir planuojamą individualią pažangą.

Mokytojai, siekdami mokinių pažangos, pamokose naudoja įvairius ugdymo(si) metodus: 90,1 proc. mokinių teigia, jog per pamokas jie mokosi įvairiai: grupėse, po vieną, visi kartu; daugiau kaip 80 proc. mokinių teigia, jog pamokose naudojamos įvairios priemonės yra naudingos, o naudojamos informacinės priemonės padeda mokytis. Daugiau kaip 80 proc. mokinių teigia, jog mūsų mokyklos mokytojai nuolat mokosi, tobulėja, bendradarbiauja ir dirba kartu, kad mokiniai pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Lyginant 2022 m. su 2023 m., siekiant pastebėti kiekvieną vaiką, padaugėjo individualios mokinių pažangos stebėjimo bei vertinimo sričių, už kurias bent du kartus per mokslo metus mokiniams ir jų tėvams teikiamos oficialios padėkos.

2023 m. 79 proc. mokinių, dalyvaujančių mentorystės programoje „Atrask savo mokymosi prasmę“ pagerino savo ugdymosi pasiekimus. Į programą įtraukiami ne tik nepažangūs, bet ir kitokių sunkumų turintys mokiniai, kurie padedant mentoriui (vienam iš švietimo pagalbos specialistų),  skatinami nuosekliai siekti asmeninės pažangos.

Pažangos pastovumui užtikrinti, mokykloje nuolat atnaujinamos skaitmeninės ir kitos ugdymui(si) skirtos priemonės. Lyginant 2022 m. su 2023 m., rodiklis „Interaktyvių mokymo(si) priemonių taikymas pamokose padeda man gilinti dalyko žinias“ mokinių įvertintas aukštu balu (3,5) ir teigiamu pokyčiu (0,1 balo).

 

Stiprusis veiklos aspektas – Pasiekimų asmeniškumas (1.2.1 rodiklis).

Remiantis 2023 m. apklausos duomenimis, rodikliai „Aš pastebiu savo tobulėjimą“ ir  „Aš vis daugiau visko išmokstu ir suprantu“ įvertinti aukštu 3,3 balu. Taip pat rodiklį „Mokytojai pastebėję mano gabumus padeda man juos tobulinti“ 75 proc. mokinių vertina teigiamai.

Mokyklos veikla yra orientuota į mokinio individualios pažangos stebėjimą ir skatinimą:

  • I-II klasėse vykdomi individualūs trišaliai (mokinys-mokytojas-tėvai) bei kas pusmetį organizuojami individualūs mokinių ir mokytojų pokalbiai, remiantis SSGG analize, mokinių įvardinami kaip sėkmė;
  • kasmet tobulinamas Asmenybės ūgties dienoraštis, kuriame 100 proc. mokinių stebi ir analizuoja savo asmeninę pažangą;
  • du kartus per metus viešame renginyje skiriamos mokiniams padėkos: už gerus mokymosi rezultatus; už atstovavimą gimnazijai konkursuose, olimpiadose ir kt. renginiuose; už sąmoningą socialinę pilietinę veiklą; už iniciatyvumą; už veiklas, skatinančias mokyklų bendradarbiavimą ir kitas asmenines iniciatyvas, pastangas;
  • 100 proc. II klasių mokinių pagal savo gebėjimus ir polinkius rengia asmeninius dalykinius, o III klasių mokiniai – Mokymosi tarnaujant projektus;
  • remiantis 2023 m. mokytojų apklausa, 3,7 balu įvertintas rodiklis „Mokykloje stebimas ir apmąstomas mokyklos indėlis į mokinių pažangą“.

  2024 m. numatoma tirti ir tobulinti šią veiklos sritį:

4.1.1 rodiklis „Tobulinimo kultūra“ Suvokdami, jog mokykla turi būti nuolat besimokanti, besikeičiančius bendruomenės poreikius atliepianti, nuolatinės pažangos siekianti organizacija, aktyviai dalyvaujame įvairiuose mokyklos veiklos tobulinimo projektuose:

–          2022 – 2023 m. mokykla įgyvendino projektą „Kokybės krepšelis 2“, kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus;

–          nuo 2023 m. gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuriuo siekiama ugdymo kokybės gerinimo;

–          kasmet mokykla dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS + projektuose ir kt.

Taigi jau vykdomos ir planuojamos įgyvendinti veiklos leis mokykloje nuosekliai diegti tobulinimo kultūrą ir siekti nuolatinės pažangos įvairiose mokyklos veiklos srityse, taip sukuriant palankias sąlygas visapusiškam asmenybės ugdymui(si).