Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka Vidaus įsivertinimo grupė:

Pirmininkė – Aušra Stonytė-Margienė, mokytoja;

Nariai:

Inga Martinkutė, mokytoja;

Jurga Skinulienė, mokytoja.

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.

 

2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. gimnazijoje buvo vykdomas įsivertinimo ir pažangos tyrimas. Tyrime dalyvavo gimnazijos mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Tyrimo rezultatai:

2019 m. numatoma tirti ir tobulinti šią veiklos sritį:

1.1.1. Savivoka, savivertė

 

Siekdami ugdyti visapusišką asmenybę, pastebime poreikį stiprinti mokinio socialines ir emocines kompetencijas. Remiantis tyrimais, mokiniai, turintys išvystytų socialinių ir emocinių kompetencijų, pozityviau elgiasi, pagerėja jų akademiniai ir asmeniniai pasiekimai.

 

Nuoširdžiai dėkojame tyrimuose dalyvavusiems ir dar dalyvausiantiems ateityje!