Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka Vidaus įsivertinimo grupė:

Pirmininkė – Aušra Stonytė-Margienė, mokytoja;

Nariai:

Rita Kučinskaitė, mokytoja;

Jurga Skinulienė, mokytoja.

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.

2019 m. gruodžio mėn. gimnazijoje buvo vykdomas įsivertinimo ir pažangos tyrimas. Tyrime dalyvavo gimnazijos mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Tyrimo rezultatai:

Mokinių apklausos rezultatai:                                                                            Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos rezultatai:

2020 m. numatoma tirti ir tobulinti šią veiklos sritį:

1.1.1. Socialumas. Atsižvelgdami į šalies bei mokyklos prioritetus stiprinti socialines emocines mokinių kompetencijas, toliau sieksime asmenybės brandos ūgties. Palyginus 2018 ir 2019 m., asmenybės brandos pokytis – 0,1 balo pakilo, 2020 m. tikimės aukštesnio.

 

Nuoširdžiai dėkojame tyrimuose dalyvavusiems ir dar dalyvausiantiems ateityje!