Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka Vidaus įsivertinimo grupė:

Pirmininkė – Aušra Stonytė-Margienė, mokytoja;

Nariai:

Rita Kučinskaitė, mokytoja;

Jurga Skinulienė, mokytoja.

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.

 

2022 m. įsivertinimo duomenys.  Lyginant 2021 su 2022 m., 66% mokinių padarė akademinę pažangą (mokinių ugdymosi rezultatai išlaikyti tokie pat arba padidėjo). Kaip ir praėjusiais metais, 100 % II klasių mokinių įsitraukė į dalykinių projektų rengimą, taip tobulino praktinius, kūrybinius gebėjimus, mokėsi išsikelti tikslus, planuoti laiką, spręsti problemas. 100 % III klasių mokinių tobulino socialines pilietines kompetencijas, įgyvendindami mokymosi tarnaujant projektus.

Stiprusis veiklos aspektas – Pagalba mokiniui (2.1.3 rodiklis). Rodiklis „Esant poreikiui, sulaukiu pagalbos iš mokytojų“ mokinių įvertintas net 3,5 balo, pagalba iš švietimo pagalbos specialistų įvertinta 3,1 balo.  Mokinių teigimu, mokykloje organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos mokiniams yra naudingos (įvertinta 3,1 balo). 68% mokinių žino, jog gali gauti pagalbos iš vyresniųjų gimnazistų (projektas „Gimnazistas-gimnazistui“). Mokykloje sudaryta galimybė ruošti namų darbus, padedant gimnazistams ir/ar švietimo pagalbos specialistams. Tam įrengta atskira patalpa „Namų darbų centras“.

 

2023 m. numatoma tirti ir tobulinti šią veiklos sritį:

1.2.1. Pažangos pastovumas. Mokinių ugdymosi pasiekimus geriname orientuodamiesi į mokinių SEU, savivaldų ugdymą(si), kolegialų mokytojų bendradarbiavimą, tačiau pastebime poreikį dar plėsti taikomų priemonių spektrą norimam rezultatui gauti. Nuo 2022 m. mokykla yra įsitraukusi į projektą „Kokybės krepšelis“, kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus.