Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagogės pagalbos mokiniui teikimo tikslas:

Organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą gimnazijoje, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą atsižvelgiant į mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, ugdymo programą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  1. Užtikrina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos tęstinumą gimnazijoje.
  2. Veda pogrupines, grupines, individualias specialiojo pedagogo pratybas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas.
  3. Padeda mokiniams įsisavinti lietuvių kalbos, matematikos mokomąją  medžiagą,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, koreguoja mokinių sutrikusias funkcijas.
  4. Bendradarbiauja su dalykų mokytojais, aptaria specialiuosius būdus,   metodus, tempą, padeda pritaikyti ugdymo  programas, teikia metodinę pagalbą.
  5. Padeda pritaikyti ir parengti užduotis, lietuvių kalbos, matematikos mokomąją – koreguojamąją medžiagą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.
  6. Padeda mokytojams atpažinti specialiųjų poreikių  turinčius mokinius,  atlikti pirminį žinių, įgūdžių, gebėjimų pedagoginį vertinimą, atitikimą ugdymo programai.
  7. Tvarko specialiojo pedagogo dokumentus,  renka ir fiksuoja informaciją apie  mokinių ugdymosi pasiekimus.
  8. Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  9. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo.
  10. Bendradarbiauja su gimnazijos socialine pedagoge, psichologe, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Specialioji pedagogė Rasa Jarmolavičienė dirba 321 kabinete

El. p.:  rasa.jarmolaviciene@salkauskis.lt

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 8.45-13.40
Antradienis – 8.00-13.40
Trečiadienis – 8.00-12.45
Ketvirtadienis – 8.00-14.35
Penktadienis – 8.00-11.40

KONSULTACINĖS VALANDOS

Antradienį 12.50 – 13.50
Ketvirtadienį 13.00 – 14.00