Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:
Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
IIII 2018-06-15 181
IV 2018-05-25 166
 1. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.
 2. Gimnazija dirba pusmečiais:
  • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
  • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 15 d. (IV kl. – gegužės 25 d.)
 3. Pamokos pradedamos 8.00 val.
 4. Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros 2018-06-16 2018-08-31
 1. Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.
 2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.
 3. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos mokykloje nevyksta. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalingą informaciją skelbia dalykų mokytojai elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
 4. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, kurie skelbiami gimnazijos internetiniame puslapyje salkauskis.lt ir el. dienyne TAMO. Gimnazijos direktorius apie priimtą sprendimą informuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių.