Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
IIII 2019-06-21 185
IV 2019-05-24 165
 1. Gimnazija dirba pusmečiais:
  • pirmas pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.
  • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 20 d. (IV kl. – gegužės 23 d.)
 2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
 3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros 2019-06-21 2019-08-31
 1. Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.
 2. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.
 3. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos mokykloje nevyksta. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalingą informaciją skelbia dalykų mokytojai elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
 4. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, kurie skelbiami gimnazijos internetiniame puslapyje salkauskis.lt ir el. dienyne TAMO. Gimnazijos direktorius apie priimtą sprendimą informuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių.
 5. 5 ugdymo dienos organizuojamos vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. Š-193:
  • 2018-10-05 – sveikatingumo diena;
  • 2018-11-21 – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;
  • 2019-02-12 – lietuvių kalbos puoselėjimo diena;
  • 2019-03-21 – gamtosauginio ugdymo diena;
  • 2019-04-15 – ugdymo karjerai diena;
 6. 10 ugdymo dienų I, II ir IV klasių mokiniams organizuojamos taip:
  • 2018-09-04 – ugdymo(-si) organizavimo diena (I-IV kl.);
  • 2018-09-07 – ugdymo karjerai diena (I-IV kl.);
  • 2018-11-12 – verslumo diena;
  • 2018-12-18 – Padėkos diena;
  • 2019-01-10 – ateities technologijų diena;
  • 2019-02-01 – tolerancijos diena;
  • 2019-05-09 – Europos diena;
  • 2019-06-14 – projektų pristatymo diena;
  • 2019-06-17 – sveikatos ir lytiškumo ugdymo diena;
  • 2019-06-18 – bendruomenės žygis „Šalkauskio keliais“;
  • 2019-05-21 – konsultacijos (IV kl.)
  • 2019-05-22 – konsultacijos (IV kl.)
  • 2019-05-23 – konsultacijos (IV kl.)
 7. 8 ugdymo dienas III klasių mokiniams skiriama tarnystės projektų pagal Lions Quest programą „Raktai į sėkmę“ vykdymui, pristatymui.