Apie gimnaziją

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos vizitinė kortelė

 • Pavadinimas: Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
 • Direktorius: Loreta Tamulaitienė, I vadybinė kategorija
 • Adresas: S. Šalkauskio gatvė Nr.3, LT-76282, Šiauliai
 • El. paštas:  gimnazija@salkauskis.lt
 • Svetainės adresas: www.salkauskis.lt
 • Telefonas, faksas: (8-41)430993, 8 65 259 221
 • Įstaigos kodas: 190531418
 • Mokyklos tipas: gimnazija
 • Mokomoji kalba: lietuvių
 • Mokinių skaičius: 450
 • Klasių skaičius: 16

Gimnazijos vizija

Moderni, nuolat besimokanti, patraukli miesto bendruomenei gimnazija, savo veiklą grindžianti visuotinės kokybės vadybos principais, bendražmogiškom vertybėm, tautiškumu.

Gimnazijos veiklos prioritetai ir aktualijos

 • Siekti ugdymo kokybės bendradarbiaujant
 • Stiprinti socialinių kompetencijų ugdymą(si)
 • Kurti individualios mokinio pažangos stebėsenos sistemą

Gimnazijos veiklos siekiai 2019 m.

 1. Nuoseklią pagalbą teikti, motyvuoti ir skatinti mokinius, didesnį dėmesį skiriant vidutinių gebėjimų mokiniams.

1.1. Sukurti paveikų konsultacinį centrą „Gimnazistas – gimnazistui“

 1. Pasiekti, kad sumažėtų nepatenkinamų pažymių metiniuose ir PUPP įvertinimuose.

2.1. Atsižvelgiant į mokinių unikalumą, per visų dalykų pamokas ugdyti mokėjimo mokytis ir kitas bendrąsias kompetencijas.

 1. Sukurti neformaliojo švietimo integravimo į formalųjį švietimą sistemą ir vertinimo gaires.