Socialinis pedagogas

  • Padeda mokiniams adaptuotis mokyklos bendruomenėje, įveikti iškilusius sunkumus (bendravimo, konfliktinių ir stresinių situacijų įveikimo, mokymosi motyvacijos, užimtumo ir kt.), – konsultuoja mokinius, atlieka šviečiamąją – informacinę veiklą vaiko teisių apsaugos ir kitais mokiniams rūpimais socialiniais klausimais, – įtraukia mokinius į įvairias prevencines veiklas, socialines programas, veda grupinius užsiėmimus, rūpinasi mokinių socialinių (gyvenimo) įgūdžių ugdymu, – atstovauja mokinio interesus gimnazijoje, teisėsaugos ir kt. institucijose, – esant probleminei situacijai, kartu su klasės vadovu lanko mokinį jo namuose, – teikia socialines paslaugas (nemokamo maitinimo, mokinio reikmenų įsigijimo, pavežėjimo į mokyklą, labdaros ir kt. organizavimo);
  • Kartu su mokinio tėvais (globėjais) sprendžia įvairias vaikų ugdymo(si) problemas (elgesio, emocijų, lankomumo, mokymosi motyvacijos, savirealizacijos ir kt.), – konsultuoja vaiko globos (rūpybos) klausimais, – atlieka šviečiamąją veiklą, kaip geriau pažinti savo vaiką, jo socialinius ir psichologinius poreikius, – teikia informaciją apie socialinės paramos ir pagalbos šeimai gavimo galimybes, socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą teikiančias institucijas, – konsultuoja šeimos teisių apsaugos klausimais, – bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, gimnazijos vadovais, specialistais ieškant efektyvių pagalbos mokiniui teikimo būdų.

Socialinė pedagogė Daiva Montvilienė dirba 320 kab.

El.p. socped.salkauskis@gmail.com
Mob. +370 607 62188

Darbo laikas: I-IV 8.00-15.00 V 8.00-14.30

Pietų pertrauka 12.00-12.30