Projektas „Kokybės krepšelis“

Mūsų gimnazija pradeda vykdyti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas.  Pagrindinis projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas. Projekto veiklos tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Gimnazija suplanavo Kokybės krepšelio veiklas pagal šias sritis: Ugdymo(si) procesas, Pagalba mokiniui ir mokytojui, Ugdymo(si) aplinka, Mokyklos bendruomenė. Veiklų įgyvendinimui skirti 107000 eurų, iš kurių 49000 € – ugdymo(si) proceso veikloms, 23000 € – pagalbos mokiniui ir mokytojui veikloms, 15000 € – ugdymo(si) aplinkos tobulinimui ir 20000 € – mokyklos bendruomenės veikloms.

Gimnazija yra išsikėlusi tikslą – plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio aukštesnių pasiekimų ir pažangos. Šio tikslo įgyvendinimui esame numatę įvairias veiklas. Didelį dėmesį gimnazijoje skiriame mokinių poreikių švietimo pagalbai ištyrimui ir tikslinės pagalbos teikimui. Jau kelis mėnesius vyksta tikslinės konsultacijos mokiniams, kuriems trūksta mokymosi motyvacijos, nepakanka laiko planavimo, skaitymo įgūdžių, norintiems geriau pažinti ir suprasti save. Šias tikslines konsultacijas veda gimnazijos pagalbos specialistės: socialinė psichologė Gitana Kurapkienė, specialioji pedagogė Rasa Jarmolavičienė, psichologė Jolita Krūmienė, bibliotekos vedėja Regina Žemeckienė ir joms mielai talkina visuomenės sveikatos specialistė Agnė Minickaitė. Visiems mokiniams teikiamos visų dalykų konsultacijos, o pirmokams organizuojamos dar ir papildomos matematikos konsultacijos.

Gimnazijoje nuolat stebima pamokų lankomumo situacija ir vykdoma pamokų nelankymo prevencija. Siekdami sukurti paveikią pamokų nelankymo prevenciją, gegužės 12 d. organizavome Šiaulių miesto gimnazistų kūrybinių dirbtuvių diskusiją „Jeigu aš kurčiau mokyklą savo bendraamžiams…“ . Diskusijoje dalyvavo mokiniai iš Didždvario, Juliaus Janonio ir Stasio Šalkauskio gimnazijų. Jos metu gimnazistai įvardijo pamokų nelankymo priežastis ir pasiūlė jų sprendimo būdus. Diskusiją moderavo gimnazijos socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė ir II a klasės gimnazistės Kornelija M. ir Gabrielė P.

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“