Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2020 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 2485 2796 2895
2 Mokytojas 1133 1140 1140
3 Pagalbos specialistas 1216 1216 1216
4 Valgyklos darbuotojas 903 876 876
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 607 642 642