Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 1503,88 1503,88 1503,88 1503,88
2 Ugdymo skyriaus vedėjas 1176,70 1176,70 1147,80 1154,88
3 Mokytojas 782,85 782,85 882,45 896,47
4 Pagalbos specialistas 700,00 700,00 700,00 706,22
5 Bibliotekos darbuotojas 677,50 677,50 677,50 806,93
6 Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 820,41 820,41 820,41 902,66
7 Vyr. Buhalteris, apskaitos darbuotojas 725,17 725,17 725,17 734,27
8 Valgyklos darbuotojas 440,75 440,75 519,00 631,50
9 Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 450,00 450,00 450,00 555,00
10 Valytojas, kiemsargis, darbininkas 433,33 433,33 433,33 503,33
11 Sekretoriato darbuotojas, laborantas 633,15 633,15 655,87 713,73