Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 2895 4044 4044 4044
2 Mokytojas 1494 1646 1646 1646
3 Pagalbos specialistas 1483 1719 1719 1719
4 Valgyklos darbuotojas 943 995 995 995
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 642 730 730 730