Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 2344
2 Mokytojas 1249
3 Pagalbos specialistas 1210
4 Valgyklos darbuotojas 851
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 642