Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 4041 4933
2 Mokytojas 1747 1980
3 Pagalbos specialistas 1663 1975
4 Valgyklos darbuotojas 995 1104
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 855 913