Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 4617 4572
2 Mokytojas 1918 2131
3 Pagalbos specialistas 1770 1955
4 Valgyklos darbuotojas 1129 1153
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 890 924