Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 4041 4497 4497 4497 4481
2 Mokytojas 1654 1704 1704 1704 1989
3 Pagalbos specialistas 1625 1630 1630 1630 1900
4 Valgyklos darbuotojas 995 1104 1104 1104 1171
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 734 840 840 840 924