Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 1503,88 1503,88 1503,88
2 Ugdymo skyriaus vedėjas 1176,70 1176,70 1147,80
3 Mokytojas 782,85 782,85 882,45
4 Pagalbos specialistas 700,00 700,00 700,00
5 Bibliotekos darbuotojas 677,50 677,50 677,50
6 Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 820,41 820,41 820,41
7 Vyr. Buhalteris, apskaitos darbuotojas 725,17 725,17 725,17
8 Valgyklos darbuotojas 440,75 440,75 519,00
9 Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 450,00 450,00 450,00
10 Valytojas, kiemsargis, darbininkas 433,33 433,33 433,33
11 Sekretoriato darbuotojas, laborantas 633,15 633,15 655,87