Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais  2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 2895
2 Mokytojas 1494
3 Pagalbos specialistas 1483
4 Valgyklos darbuotojas 943
5 Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas 642