Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr. Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės 2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais
1 Direktorius 1503,88 2088,70 2338,96 2338,96 2338,96
2 Ugdymo skyriaus vedėjas 1154,88 1591,67 1730,00 1689,85 1689,85
3 Mokytojas 896,47 1104,43 1150,00 1404,00 1404,00
4 Pagalbos specialistas 706,22 1090,42 1090,47 1109,50 1109,50
5 Bibliotekos darbuotojas 806,93 1057,57 1053,57 1053,57 1053,57
6 Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 902,66 1141,38 1169,13 1169,13 1169,13
7 Vyr. Buhalteris, apskaitos darbuotojas 734,27 802,61 950,38 1120,44 1120,44
8 Valgyklos darbuotojas 631,50 778,37 820,87 820,87 820,87
9 Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00
10 Valytojas, kiemsargis, darbininkas 503,33 555,00 555,00 555,00 555,00
11 Sekretoriato darbuotojas, laborantas 713,73 959,63 1036,94 1036,94 1036,94