Karjeros centras

KARJEROS SPECIALISTĖS DOVILĖS GULBINSKIENĖS

2023-2024 M. M. I PUSMEČIO DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Tiesioginis darbas (118 kab.) Netiesioginis darbas
Pirmadienis 12.55-14.45 15.40-16.50
Antradienis 8.00-15.00
Trečiadienis 9.00-16.00
Ketvirtadienis 8.00-8.55

9.45-12.55

14.45-15.45
Penktadienis 10.00-12.00

14.45-15.45

8.00-10.00
Iš viso: 27 val. per savaitę

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

El. pašto adresas: pitsalkauskis@gmail.com


KARJEROS SPECIALISTĖS JŪRATĖS BURNEIKIENĖS

2023-2024 M. M. I PUSMEČIO DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Tiesioginis darbas (318 kab.) Netiesioginis darbas
Pirmadienis 10.00 – 13.00
Antradienis 11.00 – 12.00
Trečiadienis 08.50 – 09.50  
Ketvirtadienis 08.50 – 12.50
Iš viso: 9 val. per savaitę

Karjeros paslaugos gimnazijoje teikiamos nuo 2002-2003 m. m.

Karjeros paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą, ir gerbiant mokinio polinkius ir gebėjimus, sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save.

Dokumentai:

2023-2024 m .m. ugdymo karjerai veiklos priemonių planas

2023 m. sausio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-46 ,,Dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“

Profesinio veiklinimo metodika 

V-1334 Dėl Rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo šv… (e-tar.lt)

Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

V-617 Dėl Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Karjeros paslaugos apima:

 • ugdymą karjerai – kryptinga ugdymo (si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti (savęs, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo).
 • Profesinį orientavimą – tai pagalba mokiniui sąmoningai renkantis tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.
 • Profesinį informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo asmenims procesas, sudarant sąlygas priimti racionalius karjeros rinkimosi sprendimus.
 • Karjeros konsultavimą, kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
 • Profesinį veiklinimą – veiklos, kurios padeda mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes. Profesinio veiklinimo formos:

pažintinai vizitai (mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka),

patirtiniai (patyriminiai) vizitai (mokinių bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas: ne trumpiau kaip 4 val., dalyvaujant ne daugiau kaip 5 mokiniams).

intensyvus profesinis veiklinimas – tai veikla/praktika, kurioje mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka profesines veiklas (2 dienų arba ilgesnės trukmės profesinės veiklos ne daugiau kaip 5 mokiniams).


Karjeros centre teikiamos paslaugos

KARJEROS CENTRE teikiamos INDIVIDUALIOS ir konsultacijos GRUPĖSE, kuriose:

 • atliekami testai, padedantys išsiaiškinti stipriąsias bei tobulintinas puses, testai, padedantys išsigryninti gebėjimus, iteresus, polinkį į tam tikrą veiklą; taip pat atliekami profesinio kryptingumo testai.
 • Teikiama pagalba sprendžiant karjeros problemas:
 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais (švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties ir pan.);
 • kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • mokoma su(si)rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikiama informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų universitetinių, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias bei profesinio mokymo mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių jaunimo Užimtumo skyriumi ir kt.);
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
 • supažindinama su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • mokoma susidaryti karjeros planą; parengti savo CV;
 • įsivertinti karjeros kompetencijas.

Taip pat:

atliepiant mokinių poreikius:

 • organizuojami ir vedami UK mokymai, seminarai, paskaitos, simuliaciniai/imitaciniai/praktiniai patirtiniai užsiėmimai (apie profesijas, darbo pasaulį, skirtingas darbo formas, kitas galimybes (pvz., savanorystę, verslą, antreprenerystę), skatinant savo ir karjeros galimybių pažinimą ir sėkmingą tolesnį karjeros planavimą);
 • pasitelkiamas kompetencijų ugdymas per UK (ugdymo karjerai) žaidimus, MAK (metaforines asociatyvines korteles);
 • organizuojami susitikimai su ugdymo įstaigų atstovais, gimnazijos ALUMNAIS, kitais specialistais;
 • organizuojamos išvykos į parodas, taip pat įstaigas/organizacijas/įmones;
 • organizuojami informaciniai renginiai karjeros tema;
 • rengiami verslumą ugdantys užsiėmimai; bei užsiėmimai integruojant interaktyvius UK įrankius;
 • teikiama pagalba klasių vadovėms dėl UK (informaciniai vizitai į klases);
 • teikiama informacija per tėvų susirinkimus;
 • individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais;
 • teikiama informacija gimnazijos bendruomenei informavimo, profesinio orientavimo temomis…