Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Silva Saliamorienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Redas Jablonskis Tėvų atstovas Narys
3. Lina Steponkienė Tėvų atstovė Narė
4. Jūratė Butkuvienė Mokytojų atstovė Narė
5. Vaiva Malinauskaitė Mokytojų atstovė Narė
6. Aušra Stonytė-Margienė Mokytojų atstovė Narė
7. Armandas Keras Mokinių atstovas, II c kl. Narys
8. Raminta Kondratenko Mokinių atstovė, IV a kl. Narė
9. Adrija Bertašiūtė Mokinių atstovė, II d kl. Narė
10. Agnė Minickaitė Socialinių partnerių atstovė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė) Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus.
 • Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia sprendimą dėl ataskaitos savivaldybės veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos  tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25