Nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavimo tvarka

Dokumentai nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims gauti priimami gimnazijos sekretoriate darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-17.00

Pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų/rūpintojų ar pilnametis mokinys), pageidaujantis, kad būtų skirtas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti, turi pateikti šiuos dokumentus*:

  • Prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma sekretoriate);
  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • Pažymas apie šeimos narių gautas pajamas (už 3 praėjusius mėnesius), išskyrus gautas socialines išmokas;
  • Pažymą apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo);
  • Santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas.

Jei dėl socialinės paramos mokiniams gavimo kreipiamasi ne pirmą kartą, t.y. buvo keiptasi praėjusiais mokslo metais, ir šeimos duomenys per tą laiką nepasikeitė, reikia pateikti tik pažymas apie šeimos gautas pajamas už 3 praėjusius mėnesius.

Jei šeima kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą, pildomas laisvos formos prašymas dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (kitų dokumentų pateikti nereikia).

Pateikiant dokumentus reikia turėti sąskaitos numerį (to asmens, kuris pildo prašymą-paraišką), į kurį bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavimo galima kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

Pareiškėjas, pageidaujantis, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo mokslo metų pradžios, dokumentus turi pateikti iki rugpjūčio 20 d.,  pageidaujantis gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti – iki spalio 5 d.

Nemokamas  maitinimas mokiniams skiriamas visiems mokslo metams.

Jei vaikai mokosi skirtingose mokyklose, visus dokumentus galima pateikti vienoje iš mokyklų.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, kai vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 153 Eur (1,5 VRP).  Išimtys: kai šeimoje vienas iš tėvų  yra pensininkas ar neįgalus, šeimoje auga neįgalus vaikas, šeima yra daugiavaikė, vaiką augina vienas iš tėvų, socialinė parama mokiniui skiriama, jei vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 204 Eur.

*Pastaba. Įgimnaziją pristatyti dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti gali tik Šiaulių mieste savo gyvenamąją vietą deklaravusios šeimos. Šeimos, deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiauliuose, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (seniūnijas).