Nuotolinis ugdymas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A-1311 „Dėl ugdymo organizavimo“ nuo rugsėjo 28 iki spalio 11 dienos I-IV gimnazinių klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

  • Pamokų pradžia – 8.00 val.
  • Pamokos vyks pagal tą patį pamokų tvarkaraštį, pagal kurį pamokos vyko iki rugsėjo 25 d.
  • Nuotolinis ugdymas  gimnazijoje vyks naudojant virtualią mokymosi aplinką Moodle ir TAMO dienyną.
  • Lankomumas žymimas, vertinimai įrašomi į TAMO dienyną.
  • Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.
  • Tėvai privalo informuoti klasių vadovus apie šeimos narių ir mokinio buvimą saviizoliacijoje ar Covid-19 susirgimo atvejus. Šiuos duomenis gimnazija privalo pateikti ekstremalių situacijų komisijai planuojant tolimesnį ugdymo procesą.
  • Neformalusis ugdymas visiems mokiniams vyks tik nuotoliniu būdu.
  • Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai maisto davinius galės atsiimti gimnazijoje kiekvieną ketvirtadienį nuo 9.00 iki 14.00 val. (atsakinga valgyklos vedėja J. Čepauskienė 861882476)