Priėmimas į gimnaziją

Apie įtraukimą (neįtraukimą) į preliminarų priimamųjų į I klasę sąrašą pateikusiųjų prašymus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti skambučiu prašyme nurodytu telefono numeriu iki 2020 m. gegužės 20 d.

Laisvos vietos 2020-2021 m. m. (2020-05-20 duomenys)

1 klasė – nėra

2 klasė – nėra

3 klasė  – 5

4 klasė – nėra

Būsimųjų pirmokų, kurie yra preliminariame priimtųjų sąraše, dokumentai bus priimami 2020 m. birželio 19, 22 ir 23 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Būtina pateikti tapatybę įrodantį dokumentą ir įgyto išsilavinimo pažymėjimo (8 klasių baigimo) arba pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo (10 klasių) originalą.

 

Prašymai į naujai formuojamas gimnazijos I ir III klases priimami vadovaujantis:

Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys galimybę patekti pirmumo teise į preliminarųjį mokinių sąrašą, bet nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės ir yra priimami į laisvas vietas.

Daugiau informacijos >>

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.