Nuo kovo 30 d. vyksta nuotolinis mokymas(is)

 

  • Nuotolinis mokymas(sis) gimnazijoje vykdomas naudojantis virtualia mokymosi aplinka MOODLE ir TAMO
  • I-IV klasių mokiniai mokosi pagal Nuotolinio mokymo tvarkaraštį sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.
  • Pamokų pradžia – 8.30 val.
  • Pamokos ir lankomumas pildomas TAMO dienyne.
  • Įvertinimai rašomi TAMO dienyne.
  • Apie mokinių negalėjimą dalyvauti nuotolinio mokymosi pamokose tėvai privalo informuoti klasės vadovą jiems įprastu būdu.
  • Jei turite klausimų ar nerimo specialiajai pedagogei, socialinei pedagogei, gimnazijos psichologei rašykite žinutes per TAMO arba kitu su specialistais sutartu būdu.
  • Gimnazijoje skaitmeninių technologijų administratoriumi paskirta IT mokytoja ekspertė Daiva Railienė.
  • MOODLE naudojimo klausimais konsultuoja IT mokytojos Daiva Railienė (daivarailiene@gmail.com) ir Daiva Balčiūnienė (daivabal4@gmail.com).

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymąsi

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.