-

Ugdymo proceso organizavimas

Atnaujinta: 2016 rugsėjo 08, Ketvirtadienis Paskelbta: 2014 vasario 03, Pirmadienis

 Ugdymo proceso organizavimo trukmė 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

IIII

2017-06-02

34

IV

2017-05-25

33

 Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

Gimnazija dirba pusmečiais:

           pirmasis pusmetis: 2016-09-01 – 2017-01-20;

           antrasis pusmetis:  2017-01-23 – 2017-06-02.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-06-05

2017-08-31

II kl. mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko PUPP švietimo ir mokslo

ministro nustatytu laiku;

IV kl. mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliamos į 2017-04-18.

Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį nuosekliai per visus mokslo metus ir atsižvelgiant į brandos egzaminų ir PUPP vykdymo tvarkaraščius 30 pamokų (5 mokymosi dienos) I–IV klasėse per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai, ugdymo karjerai veiklai. Veiklų apskaitą vykdo klasių vadovai elektroniniame dienyne.

Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos mokykloje nevyksta. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, siekiant išeiti visą Bendrosiose ugdymo programose numatytą kursą, mokiniams skiriami savarankiški darbai, kursas intensyvinamas. Tai fiksuojama dienyne. Šiais atvejais teminis planas koreguojamas.

Nuorodos

 

egzaminatorius-badge        

                

 

 

        

Pamokų laikas

 

 

I, II, IV, V:

 

III:

1. 8.00 - 8.45 1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40 2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35 3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 4. 11.05 - 11.50
-   - 11.55 - 12.40      Kl. valandėlės
5. 11.50 - 12.35 5. 12.50 - 13.35
6. 12.55 - 13.40 6. 13.45 - 14.30
7. 13.45 - 14.30 7. 14.40 - 15.25
8. 14.40 - 15.25 8. 15.35 - 16.20
9. 15.35 - 16.20 9. 16.30 - 17.15
10.  16.30 - 17.15    

Projektai

 logo int

robotukai